Buradasınız: Anasayfa » Haberler » Zabıt katipliği sınavında öncelik kimlerindir? Katiplik İçin Aranan Şartlar ve Başvuru Formu

Zabıt katipliği sınavında öncelik kimlerindir? Katiplik İçin Aranan Şartlar ve Başvuru Formu


Zabıt katipliği sınavında öncelik kimlerindir?

Zabıt katipliği sınavında öncelik tanınanlar kimlerdir

Adalet Bakanlığı, taşra adli ve idari yargıda çalıştırılmak üzere 2.863 zabıt kâtibi alacağına ilişkin duyuru yayımlamıştır. Yayımlanan bu duyuruda

başvuruların 25 Şubat  2013 Pazartesi günü başlayıp, 6 Mart 

2013 Çarşamba günü mesai saati bitiminde sona ereceği belirtilmiştir;ancak Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayımlananduyuru ile Yükseköğrenime Geçiş Sınavının(YGS) 24 Mart2013  tarihinde yapılacağı ÖSYM tarafından ilân edildiğinden, mağduriyete yol açmaması açısından kadrolu ve sözleşmeli zabıt kâtipliği uygulama sınavı 30 Mart  2013 tarihine, sözlü sınav ise 6 Nisan  2013tarihi olarak belirlenmiştir.

Konunun, zabıt katipliği sınavına hazırlananların daha iyi anlamaları için soru cevap şeklinde deklare edilmesi uygun görülmüştür.

1)ZABIT KÂTİPLİĞİNE BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

CEVAP:

2) Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve sözlü sınava, 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS-2012), lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav – Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

I) Genel Şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 06/03/2013 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınav (KPSS-2012) tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,

 

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

 

d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

 

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

 

f) Kamu haklarından mahrum olmamak,

 

g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

 

II) Özel Şartlar:

 

a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

 

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru tarihi itibariyle Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

 

c) Meslek liselerinde okutulan ve Bakanlıkça tüm komisyonlara gönderilmiş olan daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile (ilgilinin tercihine göre F ya da Q klavye kullanılabilecektir) üç dakikada yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan en az doksan kelime yazmak. (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)

 

Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığı göz önünde bulundurulacaktır.

2)ZABIT KÂTİPLİĞİ SINAVINDA KULLANILAN KLAVYENİN ÖNEMİ VAR MIDIR?

CEVAP: Zabıt Kâtipliği sınavında, klavye çeşidinin sınav başvurusu için engeli yoktur, adaylar istedikleri klavye türündün sınava girebilmektedirler.

 

3)ZABIT KÂTİBİNİN GÖREVLERİ NELERDİR ?

CEVAP: Zabıt Katiplerinin görevleri Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliğinde belirtilmiştir.

Hukuk Muhakemeleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin Zabıt Kâtibine yüklediği görevler ise şunlardır:

(4) Zabıt kâtibinin görevleri şunlardır:

a) Duruşma ve keşiflere katılmak, hâkim tarafından yazdırılanlar ile doğrudan yazılmasına izin verilen beyanlarıtutanağa yazmak.

b) Ara kararları yerine getirmek.

c) Gerekçeli kararları hâkimin bildirdiği şekilde yazmak.

ç) Yargılaması devam eden dosyaları düzenli ve eksiksiz bir şekilde muhafaza etmek.

d) Tamamlanıp kesinleşen dosyaları arşive kaldırtmak.

e) Tarafların dosyaları incelemesine nezaret etmek ve dosya inceleme tutanağını düzenlemek.

f) Karar ve tutanakları dikkat ve itina ile yazarak imzasız bırakmamak.

g) Cevabı gelmeyen müzekkerelerin tekidini yapmak.

ğ) Dizi pusulası düzenlemek.

h) Mevzuattan kaynaklanan veya hâkim ya da yazı işleri müdürünün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

4)ZABIT KÂTİBİ, GÖREVDE YÜKSELEBİLİR Mİ ?

CEVAP: Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı Yönetmeliği’nde Zabıt Katibi ünvanında görev yapan personelin görevde yükselme şartları belirtilmiştir, bu yönetmeliğe göre Zabıt Kâtibi ünvanında görev yapan personelin yönetmelikteki şartlara haiz ise Yazı İşleri Müdürü, İdari İşler Müdürlüğü gibi ünvanlara yükselebilmektedir. Yönetmeliğe göre Yazı İşleri Müdürü ünvanına ve İdari İşler Müdürü ünvanına yükselebilmek için aşağıdaki şartlara haiz olmak gerekmektedir.

Yazı işleri müdürü kadrosuna atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi önlisans programı mezunu olmak,

b) En az beş yılı zabıt kâtibi kadrosunda olmak üzere toplam en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,”

(Değişik altbent: 17/04/2008- 26850 S.R.G Yön/4.mad.) İdari işler müdürü kadrosuna atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi önlisans programı mezunu olmak,

b) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, programcı yardımcısı, zabıt kâtibi, memur, ambar memuru, satınalma memuru, daktilograf, veznedar, emanet memuru, tebligat memuru, santral memuru, sekreter, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför veya teknisyen kadrolarında toplam en az sekiz yıl hizmeti bulunmak


Bir Cevap Yazın

© 2012 OnlineHocam

Yukarı kaydır